Logo Nieuwbouwinterieuradvies liggend

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 ALGEMEEN
1..1 DEFINITIES
A- algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL.
B- NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; interieurontwerper en leverancier van meubels, verlichting en accessoires; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als nieuwbouwinterieuradvies.nl onder nummer 80690149, gevestigd aan Orthenseweg 41, 5212 ea ‘s-Hertogenbosch.
C- opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL een opdracht sluit.
D- opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL.
1.2 deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachten die de opdrachtgever sluit met NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL. NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen en uit te breiden.
1.3 als partijen iets anders zijn overeengekomen dan in deze algemene voorwaarden is vermeld en dit over en weer schriftelijk hebben bevestigd, dan geldt de afspraak tussen partijen.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT
2.1 Een Opdracht met NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL komt tot stand wanneer de Opdrachtgever aan NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL schriftelijk dan wel digitaal (per email, sms en/of what’s app) akkoord heeft gegeven op de Opdracht.
2.2 Bij het aangaan van een Opdracht met NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL in welke vorm dan ook, geeft de Opdrachtgever te kennen akkoord te gaan met alle genoemde punten van de Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 3 UITVOERING VAN DE OPDRACHT
3.1 NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL zal de Opdracht uitvoeren naar eigen inzicht en overeenkomstig goed vakmanschap.
3.2 NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL is de vertrouwenspersoon en raadgever van de Opdrachtgever. Hierbij vertrouwt NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL op de correctheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de Opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de Opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat of niet correct is en aanpassingen van de Opdracht noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3.3 NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL kan naar eigen inzicht bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden als een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist.
3.4 Voor een optimale uitvoering van de Opdracht is het noodzakelijk dat zowel NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL als de Opdrachtgever de aangegeven planning hanteren.
3.5 De door NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL opgegeven levertijd is niet als fatale termijn te beschouwen. NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL kan de planning tussentijds bijstellen als nodig en zal de Opdrachtgever hierover informeren.

ARTIKEL 4 WIJZIGING VAN DE OPDRACHT
4.1 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in overleg de Opdracht dienovereenkomstig aanpassen.
4.2 Door wijziging en/of aanvulling van de Opdracht kan het tijdstip van voltooiing van de Opdracht worden beïnvloed. NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
4.3 Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten, tenzij dit door de omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.
4.4 Meerkosten door wijzigingen in de oorspronkelijke Opdracht van welke aard dan ook, worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
4.5 Indien de Opdrachtgever niet bijdraagt aan een spoedige voortgang van het proces kan dit financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben. NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL zal de Opdrachtgever hierover informeren.
4.6 De Opdrachtgever is een vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) van NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL voor wijziging van een ontwerp op verzoek van de Opdrachtgever dat reeds is vastgesteld of goedgekeurd.

ARTIKEL 5 PRIJZEN
5.1 Alle genoemde prijzen in de offertes van NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL worden weergegeven in euro’s en zijn inclusief btw en exclusief reiskosten.
5.2 Alle genoemde prijzen in een offerte van NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL zijn gebaseerd op de tarieven die gelden ten tijde van totstandkoming van de Opdracht. Genoemde tarieven en kortingen gelden niet automatisch voor toekomstige te leveren diensten en/of producten.
5.3 NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL behoudt zich het recht voor om tarieven aan te passen.
5.4 Mondeling gemaakte afspraken en bedingen zijn bindend nadat deze schriftelijk of per email door NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL zijn bevestigd.
5.5 Na schriftelijke bevestiging van de Opdracht door NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL, wordt 20% van de totale goedkeurde offerte gefactureerd aan Opdrachtgever.

ARTIKEL 6 BETALING
6.1 Facturatie van de Opdracht gebeurt per maand of na afronding van een fase. Aan het einde van elke maand ontvangt de Opdrachtgever een factuur voor de verrichte uren in die maand. NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL hanteert een betalingstermijn van 14 dagen in geval van een interieuradvies.
6.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6.3 NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
6.4 NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6.5 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
6.6 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

ARTIKEL 7 PRODUCT, BESTELLING EN LEVERING
7.1 NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL heeft geen producten op voorraad, omdat alle producten op maat gemaakt of speciaal voor de Opdrachtgever worden ingekocht op basis van de Opdracht of individuele overeenkomst. Producten kunnen daarom niet geretourneerd worden.
7.2 NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuiste informatie over ontwerpen, foto’s en/of andere informatie op andere websites dan de officiële website van NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL.
7.3 De Opdrachtgever dient de bestelling te checken op inhoud (maten, kleur, materialen, type et cetera). Een bestelling wordt geplaatst na schriftelijk/digitaal akkoord van de Opdrachtgever.
7.4 NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL is bij bestellingen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien er sprake is van overmacht of een andere onvoorziene omstandigheden die niet te wijten is aan NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL.
7.5 Voor sommige producten bestaat mogelijkheid om deze zelf op te halen. Voor andere leveringen zal NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL het transport en eventuele installatie verzorgen. Levering en montage van producten, en de eventuele bijkomende kosten daarvan, wordt met de Opdrachtgever afgestemd voorafgaand aan de definitieve orderbevestiging.
7.6 NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL verstrekt informatie over de verwachte levertijd onder voorbehoud van eventuele vertragingen bij derden.
7.7 NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL is niet verantwoordelijk voor eventuele extra kosten of schade als gevolg van het ontbreken van een voldoende ruime toegang tot de ruimte waarin het product geleverd dient te worden. Transport en montage op een hogere verdieping is vaak mogelijk in overleg met de transporteur, en geschiedt altijd volledig op risico en kosten van de Opdrachtgever.
7.8 Klachten of afwijkingen op producten worden door NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL in behandeling genomen.
7.9 Voor alle producten geldt een garantie voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of de officiele productinformatie van het geleverde danwel een derde-producent een afwijkende garantietermijn voor het product vermeldt. De garantie komt te vervallen als het product verkeerd wordt gebruikt, verkeerd wordt onderhouden, of als een gebrek aan het product ontstaat door omstandigheden waar NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL niets aan kan doen.
7.10 NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL hanteert een betalingstermijn van 0 dagen in geval van aankoop van producten.

ARTIKEL 8 EIGENDOMSRECHT, GEBRUIK & LICENTIE
8.1 In het kader van de geleverde diensten van NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL blijven alle door NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL aangedragen werktekeningen, illustraties, ontwerpen, schetsen, foto’s en andere materialen en bestanden en alle intellectueel eigendomsrechten hierop eigendom van NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
8.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL het werk zonder vermelding van naam van NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.
8.3 NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL heeft, met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om ontwerpen en/of foto’s te gebruiken voor publiciteit of promotie.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL
9.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, aan NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL worden verstrekt. Heeft de Opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade.
9.2 NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. (Een Funda plattegrond is veelal onvolledig en onjuist.)
9.3 NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.
9.4 Aansprakelijkheid is altijd beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van (het gedeelte) van de Opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
9.5 Mocht NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL tijdens de uitvoering van een Opdracht in een woning schade toebrengen aan het interieur van de Opdrachtgever dan beschikt NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL over een aansprakelijkheidsverzekering voor het dekken van eventuele kosten.

ARTIKEL 10 OVERMACHT
10.1 Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.
10.2 Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL opgeschort. Indien de periode langer dan 2 maanden duurt, dan is ieder der partijen bevoegd de Opdracht te beëindigen zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
10.3 Indien NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is zij gerechtigd om het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijke Opdracht.

ARTIKEL 11 KLACHTENREGELING
11.1 Klachten dienen bij voorkeur direct en binnen 14 dagen na afronding van de Opdracht, per email kenbaar gemaakt te zijn aan NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL.
11.2 Indien een klacht naar het oordeel van NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL gegrond is, zal NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Indien uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL kunnen besluiten tot het aanpassen van de factuur tot een lager bedrag.
11.3 Indien de Opdrachtgever een klacht indient buiten de in 11.1 gestelde termijn en door tijdsverloop niet meer kan worden vastgesteld of de klacht gegrond is, bijvoorbeeld of een gebrek al aanwezig was op het moment van levering of dat dit later is ontstaan door een andere oorzaak buiten NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL’s verantwoordelijkheid, dan kan geen herstel of vervanging plaatsvinden.

ARTIKEL 12 OVERIGE BEPALINGEN
12.1 NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL behoudt zich het recht voor om een Opdracht niet in behandeling te nemen.
12.2 NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL behoudt het recht om het resultaat van een Opdracht in de vorm van tekeningen en foto’s op haar website te plaatsen of te gebruiken voor elke andere vorm van publiciteit. NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL zal hierbij altijd het privacybelang van de Opdrachtgever in acht nemen.
12.3 Op alle rechtsbetrekkingen en Opdrachten waarbij NIEUWBOUWINTERIEURADVIES.NL partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonachtig en/of gevestigd is. Bevoegde rechter is de Rechtbank te Utrecht.
12.4 Beide partijen zullen pas beroep doen op de rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil te voorkomen.

ARTIKEL 13 VINDPLAATS EN WIJIZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Scroll naar boven